Obsah:

 1. Zásady ochrany osobních údajů
 2. Příslušný právní základ
 3. Kontaktní formulář
 4. Údaje zpravodaje
 5. Online registrace
 6. Doba uložení dat
 7. Dary
 8. Právo na informace a blokování
 9. Právo na zrušení
 10. Právo na omezení zpracování
 11. Právo na přenositelnost údajů
 12. Právo na odvolání
 13. Právo si stěžovat
 14. Google: Analytics, Mapy, Fonty, reCaptcha
 15. Soubory cookie
 16. Soubory protokolu serveru
 17. Prohlášení o ochraně údajů pro používání Instagramu a Facebooku
 18. Prohlášení o ochraně údajů pro používání Twitteru
 19. Prohlášení o ochraně údajů pro používání LinkedIn
 20. Prohlášení o ochraně údajů pro používání YouTube
 21. Prohlášení o ochraně údajů pro používání Vimeo
 22. Prohlášení o ochraně dat pro používání MailChimp
 23. Prohlášení o ochraně údajů pro použití Altruja
 24. Prohlášení o ochraně dat pro použití New Relic

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a v souladu s předpisy o ochraně údajů specifických pro danou zemi platnými pro Operation Mobilization eV a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy) a pro toto zpracování neexistuje právní základ, děje se tak vždy, pokud je to možné, na dobrovolné bázi. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám.

Operace Mobilizace e. V. (OM) jako správce údajů zavedl řadu technických a organizačních opatření. Přesto bychom rádi upozornili, že přenos dat přes internet (např. komunikace e-mailem) může být předmětem bezpečnostních mezer. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Odpovědnou osobou ve smyslu základního nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů povahy ochrany osobních údajů je:

Operace Mobilizace e. V., Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Německo

Tel: 06261-9470, email: [email protected], webová stránka: www.om.org/de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, email: [email protected]

U každého zpracování údajů vás budeme informovat o právním základu založeném na čl. 13 GDPR. Pokud právní základ zpracování neupřesníme, platí následující;

 • Právní základ pro získání souhlasu je založen na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a a Čl. 7 GDPR.
 • Právním základem pro plnění naší smlouvy a poskytování našich služeb je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR.
 • Právním základem pro plnění zákonných povinností je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c GDPR.
 • Právním základem pro ochranu našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, vaše osobní údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Údaje budou předány třetím stranám bez vašeho souhlasu pouze v případě, že k tomu máme zákonnou povinnost.

Údaje zpravodaje

Pokud si přejete dostávat newsletter (Global) nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu. Kromě toho potřebujeme informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem vámi poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Jaké další osobní údaje jsou správci předávány při objednávání newsletteru, lze zjistit ze vstupní masky použité k tomuto účelu. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejího používání pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například kliknutím na příslušný odkaz v newsletteru.

Přihlášky a formuláře na akce, školení atd. a online objednávky

Přenos vaší online registrace je zašifrován v souladu se současným stavem techniky.

Údaje, které nám jsou předány v rámci online registrace, použijeme výhradně pro zpracování vaší registrace a účasti.

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty jsou odpovídající údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

Dary

Rádi bychom upozornili, že jsme ze zákona povinni uchovávat vaše darovací údaje (tj. jméno, adresu, bankovní spojení a datum a výši daru) po dobu 10 let.

OM shromažďuje a používá osobní údaje, které poskytnete k registraci pro online dar. Přenos dat je šifrován podle aktuálních technických norem.

Údaje, které nám poskytnete, používáme ke zpracování daru, k vystavení potvrzení o daru, k zodpovězení vašich dotazů a k tomu, abychom vás písemně nebo elektronicky informovali o naší práci a aktuálních projektech, pokud jste nám k tomu dali souhlas.

Právo na informace a blokování

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů, jakož i právo na opravu a zablokování těchto údajů.

Právo na zrušení

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, pokud nejsou údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo musí být uchovávány ze zákonných důvodů.

S těmito a dalšími dotazy souvisejícími s osobními údaji se můžete kdykoli obrátit na nás nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Dále máte právo požádat o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Pokud je přesnost osobních údajů sporná nebo nezákonná
 • Když OM již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje
 • Pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21(1) DS-GVO a dosud jsme nezjistili, zda oprávněné důvody uvedené OM převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů kdykoliv. Ten zajistí omezení zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Mají právo získat osobní údaje, které se jich týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné straně nebo získat, aby byly osobní údaje předány přímo od jedné odpovědné strany/organizace jiné odpovědné straně/organizaci, pokud je to technicky proveditelné a za předpokladu, že to nezahrnuje jsou dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání

Máte právo odvolat jakýkoli souhlas, který jste udělili se zpracováním údajů, do budoucna. Základem pro to je čl. 7 odst. 1 písm. 3 GDPR.

Za tímto účelem, stejně jako s dalšími dotazy týkajícími se osobních údajů, se můžete na nás nebo našeho pověřence pro ochranu údajů kdykoli obrátit na adrese uvedené v části Kontakt. Snadný způsob, jak změnit své údaje o adrese nebo předplatné, je také formulář v části Změna adresy.

Právo na odvolání u dozorového úřadu podle čl. 77 EU-GDPR

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (např. pověřence pro ochranu osobních údajů Bádenska-Württemberska), pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání Google Analytics

Používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem). Google používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o používání online nabídky uživatelem se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Google použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení používání našich webových stránek uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách na těchto webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním těchto webových stránek a internetu. Ze zpracovávaných dat lze vytvářet pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP adres. To znamená, že IP adresy uživatelů jsou zkráceny společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená prohlížečem uživatele se neslučuje s jinými údaji od společnosti Google.

Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zabránit tím, že odpovídajícím způsobem upraví software svého prohlížeče; uživatelé mohou také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s jejich používáním online nabídky společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o používání reklam Google, možnostech odhlášení a přihlášení naleznete na webových stránkách Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („používání údajů společností Google při používáte webové stránky nebo aplikace našich partnerů“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („používání údajů společností Google pro reklamní účely“), http://www.google.de/settings/ reklamy („Spravujte informace, které Google používá k zobrazování vašich reklam“) a http://www.google.com/ads/preferences/ („Určete, které reklamy vám Google zobrazuje“).

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Použití Google Maps

Tento web používá Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem). Při používání Google Maps Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání mapových funkcí návštěvníky. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Zde můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany dat.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Podrobné pokyny pro správu vlastních dat v souvislosti s produkty Google naleznete zde: https://support.google.com/accounts/answer/3024190

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Použití knihoven skriptů (Google Web Fonts)

Abychom mohli správně a graficky zobrazit náš obsah v různých prohlížečích, používáme na této webové stránce knihovny skriptů a knihovny písem, jako jsou Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Webová písma Google se přenášejí do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby se zabránilo vícenásobnému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje Google Web Fonts nebo brání přístupu, obsah se zobrazí ve výchozím písmu. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem).

Volání knihoven skriptů nebo knihoven písem automaticky spustí připojení k operátorovi knihovny. Teoreticky je možné – i když v současnosti není jasné, zda a za jakým účelem – že provozovatelé takových knihoven data shromažďují.

Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCaptcha:

Pro ochranu Vašich objednávek prostřednictvím internetového formuláře využíváme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (Google). Dotaz slouží k rozlišení, zda je vstup proveden člověkem nebo zneužitím automatizovaným strojovým zpracováním. Dotaz zahrnuje zaslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem bude váš záznam předán společnosti Google a tam použit. Vaše IP adresa však bude společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci reCaptcha se neslučuje s jinými údaji od společnosti Google. Pro tyto údaje platí odchylné předpisy o ochraně údajů společnosti Google.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Soubory cookie

Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem). Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a ukládají vaším prohlížečem.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Na konci vaší návštěvy se automaticky smažou. Ostatní cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a povolil soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučil přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivoval automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud zakážete soubory cookie, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

 • Typ prohlížeče/verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Referenční adresa URL
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Tato data nejsou sloučena s jinými datovými zdroji. Vyhrazujeme si právo tyto údaje následně zkontrolovat, pokud se dozvíme o konkrétních náznakech nezákonného použití.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání Instagramu a Facebooku

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram a Facebook. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem). Tyto funkce nabízí Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu nebo Facebooku, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem kliknutím na tlačítko Instagram nebo Facebook. To umožňuje Instagramu nebo Facebooku spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším účtem. Rádi bychom upozornili, že nám jako poskytovateli stránek není znám obsah přenášených údajů ani jejich použití Instagramem.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů pro používání Twitteru

Náš web používá pluginy mikroblogovací služby Twitter. Tyto funkce nabízí Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem). Pokud použijete „funkci Tweet“ prostřednictvím našich webových stránek, vytvoří se odkaz na váš Twitter účet. Může docházet k výměně dat s ostatními uživateli a přenosu dat na Twitter. Rádi bychom upozornili, že nám jako poskytovateli stránek není znám obsah přenášených dat ani jejich využití Twitterem.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru: https://twitter.com/de/privacy

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na: https://twitter.com/account/settings

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů pro používání LinkedIn

Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Dodavatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem). Pokaždé, když vstoupíte na některou z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše webové stránky se svou IP adresou. Když kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn dokáže spojit vaši návštěvu našich stránek s vámi a vaším účtem. Rádi bychom upozornili, že nám jako poskytovateli stránek není znám obsah přenášených dat ani jejich použití LinkedIn.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů pro používání YouTube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem těchto stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem). Když navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Tím sdělíte serveru Youtube, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu YouTube.

Další informace o tom, jak je nakládáno s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů pro používání Vimeo

Tento web používá komponenty od Vimeo. Vimeo je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videa bezplatně zveřejňovat videoklipy pro jiné uživatele. S Vimeo můžete publikovat všechny typy videí, takže přes internetový portál máte přístup jak ke kompletním filmům a televizním pořadům, tak k hudebním videím, upoutávkám a uživatelským videím. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem).

Provozující společností Vimeo je Vimeo, Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována správcem a na které je integrována komponenta Vimeo (Vimeo video), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií uživatele automaticky vyzván ke stažení přehrávání příslušné komponenty Vimeo. Další informace o Vimeo najdete na https://vimeo.com/de/about. Vimeo se dozví, které podstránky našeho webu uživatel navštívil.

Další informace o tom, jak Vimeo nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů pro používání MailChimp

Pokud byste chtěli dostávat modlitební e-maily nabízené na našich webových stránkách, potřebujeme vaši e-mailovou adresu. K odeslání využíváme služeb MailChimp. MailChimp je služba pro správu e-mailových adres a zasílání zpráv poskytovaná společností The Rocket Science Group, LLC se sídlem na adrese 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, USA. Svůj souhlas s uložením vaší e-mailové adresy a jejím využitím pro zasílání modlitebního e-mailu můžete kdykoli odvolat, například kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem).

Rádi bychom upozornili, že nám jako poskytovateli těchto stránek není znám obsah přenášených dat ani jejich použití ze strany MailChimp.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů pro používání Altruja

Na našich stránkách jsou integrovány funkce Altruja GmbH, Augustenstraße 62, 80333 Mnichov, DE. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) DPA (oprávněný zájem). Altruja umožňuje zpracování fundraisingových kampaní. Když pomocí tohoto nástroje přispějete, vaše data budou převedena společnosti Altruja GmbH. Ani my, ani Altruja nepředáme vaše údaje třetím stranám.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Altruja: https://www.altruja.de/datenschutz.html

Zásady ochrany osobních údajů pro používání New Relic

Tato webová stránka využívá službu webové analýzy společnosti „New Relic, Inc.“, se sídlem 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, a právním základem pro toto zpracování je čl. 6, odst. 1, písmeno f, GDPR (oprávněný zájem).

Ve společnosti New Relic není sběr dat ani vyhodnocování závislé na uživateli nebo použití. Nástroj spíše slouží pouze k měření a sledování technického výkonu webu, tedy například ke zjištění, zda lze web vyvolat a jak rychle se příslušná stránka po vyvolání zobrazí. Za tímto účelem shromažďuje New Relic data prostřednictvím om.org, jako jsou systémové údaje o použitých doplňcích, době používání, používaných prohlížečích, použitém hardwaru a softwaru (tzv. „aplikační data“). New Relic za tímto účelem nastavuje ve vašem prohlížeči jeden nebo více souborů cookie. Data aplikací jsou uložena na serverech společnosti New Relic a kromě analýzy výkonu webu resound.com se také používají k porovnání výkonu různých webových stránek v rámci různých nabídek.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů New Relic:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Poskytovatel se připojil k dohodě Privacy Shield. Tato dohoda představuje záruku v souladu s čl. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active